فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۶ بسته ۱۲۰ عددی

تومان336.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۶ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۴۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۲۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۲۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۲ بسته ۲۰۰ عددی

تومان340.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۲ می باشد. بیشترین ظرفیت ۸۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۲۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۷۵۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۴ بسته ۱۵۰ عددی

تومان405.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۴ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۱۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۵۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۱۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۸ بسته ۱۰۰ عددی

تومان290.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۸ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۷۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۳۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۸ بسته ۴۰۰ عددی

تومان440.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۸ می باشد. بیشترین ظرفیت ۳۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۴۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۴۵۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۲۵ بسته ۸۰ عددی

تومان376.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۲۵ می باشد. بیشترین ظرفیت ۲۴۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۶۰  عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۲۲۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۲۰ بسته ۱۰۰ عددی

تومان400.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۲۰ می باشد. بیشترین ظرفیت ۱۹۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۸۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۴۵ بسته ۳۰ عددی

تومان345.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۴۵ می باشد. بیشترین ظرفیت ۴۳۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۳۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۵۵۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۱۰ بسته ۲۵۰ عددی

تومان325.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۱۰ می باشد. بیشترین ظرفیت ۵۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۲۵۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۶۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۴۰ بسته ۳۰ عددی

تومان315.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۴۰  می باشد. بیشترین ظرفیت ۳۸۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۳۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۴۹۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۳۵ بسته ۵۰ عددی

تومان335.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۳۵ می باشد. بیشترین ظرفیت ۳۳۰  برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۵۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۳۱۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۳۰ بسته ۶۰ عددی

تومان336.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۳۰ می باشد. بیشترین ظرفیت ۲۸۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۶۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۲۶۵۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی مارپیچ فلزی سایز ۲۲ بسته ۱۰۰ عددی

تومان420.000

فنر صحافی فلزی روکش دار پلاستیکی سایز ۲۲ می باشد. بیشترین ظرفیت ۲۲۰ برگ، تعداد لوپ ها ۵۲ و درهر جعبه ۱۰۰ عدد از این فنر موجود می باشد. قیمت هر عدد ۱۹۰۰۰ تومان می باشد.

فنر صحافی دوبل فلزی سایز 14.3 بسته 100 عددی

فنر صحافی دوبل نوعی از فنرهای صحافی است. با استفاده از این فنر صحافی اوراق جزوات و کتاب ها محکم در کنار هم قرار می گیرند

فنر صحافی دوبل فلزی سایز 12.7 بسته 100 عددی

فنر صحافی دوبل نوعی از فنرهای صحافی است. با استفاده از این فنر صحافی اوراق جزوات و کتاب ها محکم در کنار هم قرار می گیرند

فنر صحافی دوبل فلزی سایز 11.1 بسته 100 عددی

فنر صحافی دوبل نوعی از فنرهای صحافی است. با استفاده از این فنر صحافی اوراق جزوات و کتاب ها محکم در کنار هم قرار می گیرند