فیش پرینتر بیکسلون قابل حمل Bixolon SPP R318

تومان8.462.000تومان8.800.000
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی
 • عرض چاپ ۷۲ میلیمتر
 • چاپ حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیه
 • دقت چاپ ۲۰۳dpi
 • قطر رول مصرفی ۵۰ میلیمتر
 • درگاه اتصال USB 2.0, Bluetooth v3.0, Seria

فیش پرینتر بیکسلون قابل حمل Bixolon SPP R410

تومان16.720.000تومان17.550.000
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی
 • عرض چاپ ۱۰۴ میلیمتر
 • چاپ حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ ۸۰ میلیمتر بر ثانیه
 • دقت چاپ ۲۰۳dpi
 • قطر رول مصرفی ۵۷ میلیمتر
 • درگاه اتصال USB 2.0, Bluetooth v3.0

فیش پرینتر بیکسلون قابل حمل Bixolon SPP R400

تومان8.569.000
 • عرض چاپ 104 میلیمتر
 • چاپ حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ 80 میلیمتر بر ثانیه
 • دقت چاپ 203dpi
 • قطر رول مصرفی 57 میلیمتر
 • درگاه اتصال USB 2.0, Bluetooth v3.0

فیش پرینتر بیکسلون قابل حمل Bixolon SPP R310

تومان11.770.000تومان12.350.000
رسمی + 9% ارزش افزوده
غیر رسمی
 • عرض چاپ ۷۲ میلیمتر
 • چاپ حرارت مستقیم
 • سرعت چاپ ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیه
 • دقت چاپ ۲۰۳dpi
 • قطر رول مصرفی ۵۰ میلیمتر
 • درگاه اتصال USB 2.0, Bluetooth v3.0, Seria